فهرست مطالب :

  • انواع آسفالت سرد
  • مصالح سنگی آسفالت سرد
  • مواد قیری
  • انتخاب دانه بندی کارگاهی
  • ﻃﺮح اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬
  • ماشین آلات تهیه آسفالت سرد
  • ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت سرد
  • اجرای آسفالت سرد
  • کنترل سطح آسفالت
  • محدودیت ها

 

‫ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد در ﮐﻠﯿﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی روﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ‬ﻣﺴﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻗﺸﺮﻫﺎی روﯾﻪ، آﺳﺘﺮ و اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﻗﺸﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺮی‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻢ ارزی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ و ﺑﺎ داﻧـﻪﺑﻨـﺪی‬ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪای ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪوده ۱.۳ – ۲.۰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ و ﯾـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ‬ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ، آﻧﺮا ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم روﮐﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ‬‬

انواع آسفالت سرد

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ روش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪای و آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻣﺨﻠـﻮط در ﻣﺤـﻞ‬ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.‬‬

۳-۱- آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای‬‬

‫ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺮﮐﺰی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.‬ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻧﻪﺑﻨﺪی، ﺗﻮزﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﮐﻨﺘـﺮلﻫـﺎی ﻻزم آﻧﻄـﻮر‬ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪروسازی آسفالتی راههای ایران)، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﺮاﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد، ﻣﺮاﺣـﻞ ‫ﺣﺮارت دادن و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﺶ از ۳ درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬‬‬

۲-۳- آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ‬‬

مصالح سنگی آسفالت سرد

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ دو روش زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد:‬‬
‫ اﻟﻒ- ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﮐﻨﺎر و اﻣﺘﺪاد راه رﯾﺴﻪ ﺷﺪه و روی آن ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻋﻤـﻞ اﺧـﺘﻼط و ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪر ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﯿﺮ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.‬‬
ب- ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎم و ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺨﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.‬

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، اﻋﻢ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ را ﻣﯽﺗﻮان از اﺧﺘﻼط ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖداﻧﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺷﮑﺴـﺘﻦ‬ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﻫﯽ، ﺷﻦ رودﺧﺎﻧﻪای، ﺳﺮﺑﺎره ﮐﻮره آﻫﻦﮔﺪازی، ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﻣﺎﺳﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط اﯾﻦ دو و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﯿﻠﺮ ﺗﻬﯿﻪ ‫ﮐﺮد. ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زیر را داﺷﺘﻪ و ﻣﻮارد زﯾﺮ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:‬‬‬

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬

مصالح سنگی آسفالت سرد

۱-۴- داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ‬‬
‫داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﯾﮑﯽ از داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑـﺎز‬ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪروسازی آسفالتی راههای ایران ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻗﺸﺮ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ، ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟـﻮی- اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻣﻨﺤﻨـﯽ‬ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از اﻟﮏ ﺷﻤﺎره ۸ ﺑﻪ ﻣﻮازات دو ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ داﻧﻪﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد. داﻧﻪﺑﻨﺪی اﺟﺰای داﻧـﻪ‬ درﺷﺖ و داﻧﻪ رﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺧﺘﻼط و ﺗﺄﻣﯿﻦ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﻧـﺪازه ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ‬ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖداﻧﻪ و رﯾﺰداﻧﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﺨﺎب داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی درﺷﺖ و رﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ‬ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬
‫ﺗﺒﺼﺮه: وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد از ﺑﺴـﺘﺮ راه ﺷـﻨﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﺨﻢ زدن و‬ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪول بالا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ‬ ﺻﻮرت اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت روی آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.‬‬

‫۲-۴- داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﺮ‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ از ﻓﯿﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، داﻧﻪﺑﻨﺪی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟـﺪول ﻣﺮﺑـﻮط در ﻓﺼـﻞ‬ ‫ﻧﻬﻢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪروسازی آسفالتی راههای ایران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

مواد قیری

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﻗﯿﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:‬‬

‫۵-۱- ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل‬‬
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺸﺮح ﺟﺪولﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪروسازی آسفالتی راههای ایران ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.‬

‫۵-۲- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﺮح ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪروسازی آسفالتی راههای ایران ﺑﺎﺷﺪ.

انتخاب قیر و درجه حرارت آن

‫ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﺧﺘﻼط ﺳﻨﮓ و ﻗﯿﺮ و در واﻗﻊ ﻧﻮع آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد (ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪای ﯾـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط در‬ ﻣﺤﻞ)، داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻋﻤﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺒﺎرﮐﺮدن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف (ﻓﻮری، ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن‬ ﻣﺪت) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﺪول زیر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل و ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ‬ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺪول راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮردﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﻣﯽﺷﻮد:‬‬
۶-۱- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﯿﺮ‬
‫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑـﺎ آن‬ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﻠﯿﻆﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﺪ،‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.‬‬‬

۲-۶- ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﻗﯿﺮ‬‬
‫ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﻗﯿﺮ ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد و در دﻣﺎی ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر و در ﺣـﯿﻦ‬ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﻗﯿﺮ در اﯾﻦ دﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﻗﯿـﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ‬ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺧﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻨﺪرواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻫﻤﮕـﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ‬ ﻗﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای، از ﻗﯿـﺮ ﺑـﺎ ﮐﻨـﺪرواﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ (ﻗﯿـﺮ‬ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ) و ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ از ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ (ﻗﯿﺮ رﻗﯿﻖﺗﺮ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.‬‬

‫۳-۶- داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬
‫ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎز در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ‬ داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد رد ﺷـﺪه از اﻟـﮏ ﺷـﻤﺎره ۲۰۰ ﻣﺨﻠـﻮط زﯾـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ، ﻋﻤـﻞ‬ اﺧﺘﻼط ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ﮐﻪ ﻣﻮاد رد ﺷﺪه از اﻟﮏ ۲۰۰ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط آﺳﺎﻧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻟﺬا ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻌـﻼوه‬ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﺣﺘﻤﺎل ﭼﮑﻪ ﮐﺮدن ﻗﯿﺮ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎز را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.‬‬

۴-۶- ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ‬‬
‫ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﺤﻠﻮل و ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:‬‬‬
‫۱-۴-۶- ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل‬‬
‫ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش و ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل (ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻣﻮاد ﻓﺮار اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ) ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻧﻮع و درﺟﻪ ﻗﯿﺮ،‬ ‫ ‬رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺎد، ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﮐﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت و دﻣﺎی اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ اﻧﺪازه‬ ﻣﻮاد ﺣﻼل ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺮﻫﺎی زودﮔﯿﺮ)، اﯾﻦ ﻣﻮاد زودﺗﺮ ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻗﯿـﺮ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻـﻮرت‬ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ اﻧﺪازه دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ، ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش ﮐﻨﺪﺗﺮ و زﻣـﺎن آن ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬
‫۲-۴-۶- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬
‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻗﯿﺮاﺑـﻪ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب ﻣﻮﺟـﻮد در آن، درﺻـﺪ ﺟـﺬب آب‬ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ (ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ)، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب و‬ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻮای ﺳﺮد، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد، ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺮای آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺪﺷﮑﻦ و دﯾﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬‬
‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ‬‬

‫ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در‬ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺟﺪول زیر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط، ﮐـﺎرآﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬

‫راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬
راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول :‬
‫۱- ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬
‫۲- ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ از ۲۷ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.‬‬‬
‫۳- درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬
‫۴- ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دود آﺑﯽ رﻧﮓ از آن ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺸﻮد.‬‬

انتخاب دانه بندی کارگاهی

اﻧﺘﺨﺎب داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ‬ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ، ﻣﻮﺿﻮع داﻧﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و رﻋﺎﯾﺖ رواداریﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد. اﻧﺘﺨـﺎب اﯾـﻦ‬ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ داﻧﻪﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ، ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ, ﺷﺮاﯾﻂ ﺟـﻮی‬ ‫و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.‬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﺑﺎ ﺷﯿﺐﻫﺎی ﺗﻨﺪ (ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ) ﮐﻪ روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ‬ ﺧﻤﯿﺮی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، از داﻧﻪﺑﻨﺪی درﺷﺖ ﺗﺮ، درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ رودﺧﺎﻧﻪای ﮐﻤﺘـﺮ در ﻣﺨﻠـﻮط‬ ‫آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.‬

رواداریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در داﻧﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺟﺪول زیر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬

رواداریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در داﻧﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ﻃﺮح اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬

‫ﺑﺮای ﻃﺮح اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد:‬‬

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ‬‬
‫در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷـﺪ،‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻗﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد:‬‬‬

‫ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬
‫درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻗﯿﺮاﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ را ﻣﯽﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زیر ﺑﺪﺳﺖ آورد:‬‬

‫P=(0/05 A+0/1B+0/5C)*0/7 ‬

‫ﮐﻪ در آن:‬‬
P = ‬درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻗﯿﺮاﺑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ‬
A =‬درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﺪه روی اﻟﮏ ۲/۶۳ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ (ﺷﻤﺎره ۸)
B =‬درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ردﺷﺪه از اﻟﮏ ۲/۶۳ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ (ﺷﻤﺎره۸) و ﻣﺎﻧﺪه روی اﻟﮏ ۲۰۰‬
C =‬درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ردﺷﺪه از اﻟﮏ ۲۰۰‬

ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل‬‬
درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ را ﻣﯽﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زیر ﺑﺪﺳﺖ َآورد:‬

‫‪P = 0.02A + 0.07B + 0.15C + 0.2D ‬‬‬‬

‫ﮐﻪ در آن:‬‬
P = ‬درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ‬
A = ‬درﺻﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﺪه روی اﻟﮏ ﺷﻤﺎره ۵۰‬
B = ‬درﺻﺪ رد ﺷﺪه از اﻟﮏ ۵۰ و ﻣﺎﻧﺪه روی ۱۰۰ ‬
C = ‬درﺻﺪ رد ﺷﺪه از اﻟﮏ ۱۰۰ و ﻣﺎﻧﺪه روی ۲۰۰‬
D = ‬درﺻﺪ رد ﺷﺪه از اﻟﮏ ﺷﻤﺎره ۲۰۰‬
درﺻﺪ ﻗﯿﺮ ﺑﺮای داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎز را (ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ) ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روش ‪ CKE‬ﮐـﻪ در ﻧﺸـﺮﯾﻪ ۱۴-‪ MS ‬اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮ‬ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﺑﺎ روش ﻓﻮق، ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﻗﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه و از‬ ﻃﺮﯾـــﻖ اﻧـــﺪازهﮔﯿـــﺮی وزن ﻣﺨﺼـــﻮص و درﺻـــﺪ ﻓﻀـــﺎی ﺧـــﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧـــﻪﻫـــﺎی ﻣﺎرﺷـــﺎل در ﺷـــﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺗﻌﯿـــﯿﻦ‬ ﻣﯽﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎز از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.‬‬‬‬

ماشین آلات تهیه آسفالت سرد

اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد، ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:‬‬

۱۰-۱- ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ‬‬
‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﻧﻮاع ﻣﺮﺣﻠﻪای و ﯾﺎ ﻣﺪاوم ﺑﻮده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﺳﺮد، واﺣﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼـﺎﻟﺢ، ﺳـﯿﻠﻮﻫﺎی ﮔـﺮم،‬ ﺳﺮﻧﺪ، وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ (درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز) و ﺗﻮزﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺨﻠـﻮط آﺳـﻔﺎﻟﺘﯽ ﻫﻤﮕـﻦ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﯿـﺮی‬ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﺳﺮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ ازﺗﻐﺬﯾـﻪ‬ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﮔﺮم ﻧﺸﺪه و اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورد. ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن اﺧﺘﻼط ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﯿـﺮی را ﺑـﺮای ‫ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ۱۰۰ درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.‬ ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۳-۲ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻮد، ﺧﺸـﮏ ﮐـﺮدن ‫ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮاد رﯾﺰداﻧﻪ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ.‬ ‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬‬


۲-۱۰- دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ‬‬
‫اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ درﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬‬

۱۰-۲-۱- اﺧﺘﻼط ﺳﯿﺎر‬‬
‫در اﯾﻦ روش، ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎر در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻃﻮل راه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و روی راه‬ ‫ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺧﺘﻼط ﺳﯿﺎر ﺑﺮ دو ﻧﻮﻋﻨﺪ:‬‬‬
‫اﻟﻒ- دﺳﺘﮕﺎه روی ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮل راه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ، آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﺨﻠﻮط‬ ‫آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه را در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﯾﺴﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.‬ ‬‬
ب- ﮐﺎﻣﯿﻮن، ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه را در ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﯾﺎ ﺳﯿﻠﻮی ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ،‬ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و در ﻃﻮل راه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﺷـﺪه ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﯿﻨﯿﺸﺮی ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﺳﻄﺢ راه ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬

۱۰-۲-۲- ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺸﯽ‬
‫اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه، ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﺑﻬﻢ زن دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧـﻮدرو‬ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﺮض دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪه، ۲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻄﺢ راه را‬ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻗﯿﺮ و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ، در ﺑﺴـﺘﺮ آﻣـﺎده‬ ﺷﺪه راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد. درﺻﺪ ﻗﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻـﺪ ﻗﯿـﺮ ﺑﻬﯿﻨـﻪ، ﺗﻨﻈـﯿﻢ‬ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن و ﺷﺨﻢ زدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﯽ راه ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﭙﺲ اﺧـﺘﻼط آن ﺑـﺎ ﻗﯿـﺮ و‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺘﺎَ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد و ﭘﺨﺶ آن در ﺳﻄﺢ راه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬‬‬

۱۰-۲-۳- اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪر‬
‫ﺑﺮای اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪر، ﻧﺨﺴﺖ ﻗﯿﺮﭘﺎش، ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺟﻠﻮی ﮔﺮﯾﺪر و روی رﯾﺴﻪ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺷـﺪه ﻣﺼـﺎﻟﺢ‬ ﮐﻪ ﻋﺮض آن ﻣﻌﺎدل ﻋﺮض ﻗﯿﺮﭘﺎش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﺮﯾﺪر ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮی از ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ در دو‬ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﯾﺪر ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺨﻠﻮط ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. ﻋـﺮض‬ ﮔﺮﯾﺪر ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﭼﺮخﻫﺎی ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮی آن ﺣﺪاﻗﻞ ۴.۵ ﻣﺘﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﮔﺮﯾـﺪر ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ دارای ﭼـﺮخﻫـﺎی‬ ‫ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

۱۰-۲-۴- اﺧﺘﻼط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ‬‬
‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دارای ﮔﺮدوﻧﻪﻫﺎی دواری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﺎﺧﻨﮏ ﻣﻘﺎوم ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ دوران ﺳـﺮﯾﻊ‬ ﮔﺮدوﻧﻪ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ راه را ﮐﻨﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط را اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ.‬ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﺮاﺑﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ در اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد، ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ ﺧـﻮد‬ ‫ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻒ ﻗﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺑﺎ ﮐﻒ ﻗﯿﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ.‬‬‬

۳-۱۰- ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬
‫ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬‬
– ‫ﻗﯿﺮﭘﺎش ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﺸﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬
– ‫ﺗﺎﻧﮑﺮ آبﭘﺎش ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮاﺑﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺨﻠـﻮط‬ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.‬‬
– ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﻃﻮل راه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه را ﺗﻨﻈـﯿﻢ و ﮐﻨﺘـﺮل‬ ﮐﺮد. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﭘﺸﺖ ﮔﺮﯾﺪر ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ از روی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﻃﻮل راه آن را در اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳـﯽ ﻣـﻨﻈﻢ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.‬‬
– ‫وﺟﻮد ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗـﺄﺧﯿﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮده و از آﻟﻮده ﺷﺪن ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدوﻏﺒـﺎر، آب و دﯾﮕـﺮ آﻻﯾﻨـﺪهﻫـﺎ، ﺷـﺪﯾﺪاً‬ ‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬‬‬

ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت سرد

‫ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﭘﺨﺶ و ﺗﺮاﮐﻢ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬‬

۱-۱۱- ﻓﯿﻨﯿﺸﺮ‬‬
‫ﻓﯿﻨﯿﺸﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺸﺮح ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آﺳـﻔﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺮﮐـﺰی‬ ‫(آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و در ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺴﺘﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه راه ﺗﻬﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد، ﻣـﻮرد‬ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.‬‬‬

۱۱-۲- ﮔﺮﯾﺪر‬‬
‫از ﮔﺮﯾﺪر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪای‬ ﮐﻪ در ﻃﻮل راه رﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬

۱۱-۳- ﺟﺎروی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‬‬
‫ﺟﺎروﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﻓﺸﺎر آب و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳـﻄﺢ راه ﻣـﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.‬‬‬

۴-۱۱- ﮐﺎﻣﯿﻮن‬‬
‫ﺣﻤﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮزﻧﺘﯽ‬ روی آﺳﻔﺎﻟﺖ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻮش اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ.‬‬

۱۱-۵- ﻏﻠﺘﮏ‬‬
‫ﻏﻠﺘﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:‬‬

۱۱-۵-۱- ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﻓﻠﺰی دوﭼﺮخ ردﯾﻒ‬
‫وزن اﯾﻦ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ از ۳ ﺗﺎ ۱۵ ﺗﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮان وزن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺎر ﺧﻄـﯽ‬ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬‬

‫۱۱-۵-۲- ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﻪ ﭼﺮخ‬‬
‫ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﻪ ﭼﺮخ دارای دو ﭼﺮخ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ در ﻋﻘﺐ و ﯾﮏ ﭼﺮخ ﭘﻬﻦ در ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وزن آﻧﻬﺎ از ۸ ﺗﺎ ۱۶ ﺗﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ‬ و دو ﭼﺮخ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻋﻘﺐ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ و ۵۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻋﺮض دارد.‬‬

‫۱۱-۵-۳- ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ‬‬
‫ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮدرو دارای ۲ ﺗﺎ ۷ ﭼﺮخ در ﺟﻠﻮ و ۴ ﺗﺎ ۸ ﭼﺮخ در ﻋﻘﺐ ﺑﺎ وزنﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ۳ ﺗﻦ ﺧﺎﻟﯽ( ﺗﺎ ۳۵ ﺗـﻦ )ﯾـﺎ‬ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ وزن اﯾﻦ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺗﺮاﮐﻢ ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎر ﭼﺮخﻫﺎ، ﻓﺸﺎر ﺗﻤـﺎس، ﺳـﻄﺢ ﺗﻤـﺎس‬ ﭼﺮخ و ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻠﺘﮏ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﭼﺮخ اﯾﻦ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ ﺻﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺛـﺮ آن روی آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ. ﻓﺸـﺎر‬ ﭼﺮخﻫﺎ ﺑﯿﻦ ۵ ﺗﺎ ۸ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر از ۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.‬‬

‫۱۱-۵-۴- ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﻟﺮزﻧﺪه‬‬
‫ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﻟﺮزﻧﺪه، آﺳﻔﺎﻟﺖ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﺮزش دﺳﺘﮕﺎه‬ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻠﺘﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آبﭘﺎﺷﯽ روی ﭼﺮخﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠﮕﯿـﺮ ﻣﺠﻬـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﮐﺎﺗـﺎﻟﻮگ‬ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﺘﮏ راﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼـﻮرت ﺗﻨـﺎوب آن در ﺣـﺪود ۲۰۰۰-۳۰۰۰ ارﺗﻌـﺎش در‬ دﻗﯿﻘﻪ و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن آن، ۰.۴ – ۰.۸ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬‬

اجرای آسفالت سرد

‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺟﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد اﻋﻢ از آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:‬‬

۱-۱۲- آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه‬‬
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ راه ﺷﻨﯽ ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:‬
‫۱۲-۱-۱- راه ﺷﻨﯽ‬‬
‫اﻟﻒ- ﺳﻄﺢ راه ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدد.‬‬
‫ب- ﮐﻮﺑﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.‬‬
‫‬‫پ- ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻄﺢ راه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻟﻪﻫﺎ، ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﺮخ ﻏﻠﺘﮏ و ﯾﺎ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ، ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﻤﯿـﺮی دارد،‬ ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺎس، اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.‬‬‬
ت- ﻗﺒﻞ از اﻧﺪود ﻧﻔﻮذی ﺳﻄﺢ راه ﺑﺎ ﺟﺎروی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻫﻮای ﻓﺸﺮده، ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ث- اﻧﺪود ﻧﻔﻮذی ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺮا ﺷﻮد.‬‬
‫۱۲-۱-۲- راه آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ‬‬
‫اﻟﻒ- ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﻪ دارای اﻧﻮاع ﺗﺮکﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ و ﻣﻮزاﺋﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﭼﺎﻟﻪ و ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ آﺳـﻔﺎﻟﺖ‬ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﯾﺎ ﻣﻮاد درزﮔﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، اﺻﻼح ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪه، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ‬ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‬
‫ب- روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮوﻓﯿﻠﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬
‫پ- ﺳﻄﻮح ﻗﯿﺮزده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫـﺎی ﯾـﮏ اﻧـﺪازه و د اغ و ﻓﺮوﻧﺸـﺎﻧﺪن آن در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻗﯿﺮزده و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺮﻣﺖ ﺷﻮد.‬‬‬
‫ت- ﺳﻄﺢ راه ﻗﺒﻞ از اﻧﺪود ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺟﺎروی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮای ﻓﺸﺮده از ﮔﺮد و ﻏﺒـﺎر و ﻣـﻮاد ﺧـﺎرﺟﯽ ﭘـﺎک ﺷـﻮد و در‬ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ آب، ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد.‬‬
ث- اﻧﺪود ﺳﻄﺤﯽ راه ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺮا ﺷﻮد.‬

۱۲-۲- رﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬
‫ﺳﻄﺢ راه در ﻃﻮل ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد. داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺣﻤـﻞ‬ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از اﺧﺘﻼط دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻌﺪ از اﺧـﺘﻼط‬ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد.‬ در ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﯽ راه ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺨﻢ زدن و ﮐﻨـﺪن آن ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻻزم،‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح داﻧﻪﺑﻨﺪی آن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.‬ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ روی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾـﻦ‬ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺴﻪ در ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺒﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ذوزﻧﻘﻪای داﺷﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﯾـﺎ وزن آن در ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮ‬ ‫ﻃﻮل راه، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬‬

۳-۱۲- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺷﺪه‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ روی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺘﺮ ﻃﻮل رﯾﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻌـﺎد ﺑﺸـﺮح ﺷـﮑﻞ و روابط زیر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ‬‫ﻣﯽﺷﻮد:‬‬‬

اﺑﻌﺎد رﯾﺴﻪ‬‬

اﺑﻌﺎد رﯾﺴﻪ‬‬

‫اﻧﺪازه ﻫﺎی ‪ B ,A‬و ‪ C‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬ ‬‬‬
V= (A+B)C/2
‫‪WF = W1 × V‬‬ ‬‬
‫ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺷﺪه در ﻣﺘﺮ ﻃﻮل از راﺑﻄﻪ زیر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:‬‬
‫‪D=(Wf*a)/(100*G) ‬‬
‬‬‫ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:‬‬
‫‪ =V‬ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﻃﻮل‬‬‬
C‬و ‪ B‬و ‪ = A‬اﺑﻌﺎد رﯾﺴﻪ‬ بر حسب متر‬‬
W1‪ = ‬وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ۱۹‪ T‬آﺷﺘﻮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.‬‬‬‬
D =‬ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل رﯾﺴﻪ‬
WF = ‬ﻣﻘﺪار ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻃﻮل رﯾﺴﻪ‬
a = درﺻﺪ ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻃﺮح، ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ‬
G = وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ‬

۴-۱۲- ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ و اﺧﺘﻼط‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح روی ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﺮﭘﺎش ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺧﺘﻼط ﺳﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و در ﻫـﺮ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻣﺤﻞ در ﻣﺤﺪوده رواداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬ ﻗﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺶ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻزم، ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ۲۰ ﺗﺎ ۱۲۰‬ﺳﺎﻧﺘﯽ اﺳﺘﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﺑﻪ ۳۰۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ اﺳﺘﮑﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔـﺮدد.‬ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط در ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﻗﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً روان و ﺳـﯿﺎل ﺑـﺎﻗﯽ‬ ﺑﻤﺎﻧـﺪ. ﻫﯿﭽﮕﺎه درﺟه ﺣﺮارت ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼط ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ده درﺟـﻪ و رﻃﻮﺑـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﯿﺶ از ۳‬ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ روی ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط، ﻧﮑﺎت زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد:‬‬‬
‫اﻟﻒ- ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.‬‬
‫ب- ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ اﻧﺪود ﻗﯿﺮی ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ، ﻗﯿـﺮ در ﭼﻨـﺪ ﻧﻮﺑـﺖ روی ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﭘﺨـﺶ‬‬
‫ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪر ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ، ﻣﻘـﺪار ﻗﯿـﺮ در ﻫـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ﺣـﺪود۲.۵ – ۴.۵ ﻟﯿﺘـﺮ در‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬
‫پ- ﺑـﻪ ازای ﻫـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ﭘﺨـﺶ ﻗﯿـﺮ، ﻋﻤـﻞ اﺧـﺘﻼط ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎر ﻋﺒـﻮر ﮔﺮﯾـﺪر ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠـﻮطﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ ﺗﮑﻤﯿـﻞ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد.‬‬‬
‫ت- در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد راه، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت اﺧـﺘﻼط‬ ﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ اﻓﺰوده ﻧﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺴﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻗﯿﺮ در ﮐﻨﺎر راه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.‬ ث- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻼط و ﭘﺨﺶ و اﺟﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺨﻠﻮط آﺳـﻔﺎﻟﺘﯽ در ﺳـﻄﺢ راه، ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ‬ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻫﮑﺸﯽ و دﻓﻊ آبﻫﺎی ﻧﻔﻮذی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی در ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ، اﻗﺪام‬ ﺷﻮد.‬‬

اختلاط با لودر و هوادهی
اختلاط با لودر و هوادهی

۵-۱۲- ﻫﻮادﻫﯽ‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺶ و ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ، ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪهای از ﺣـﻼلﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد‬ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل و ﯾﺎ آب ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﺮای ﺳـﻬﻮﻟﺖ و‬ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺧﺘﻼط ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺼﻌﯿﺪ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط آﺳـﻔﺎﻟﺘﯽ‬ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن ﻏﻠﺘﮏ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﮐﻢ، ﺑﺪون ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ﮔﺮﯾﺪر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻫـﻮادﻫﯽ‬ ﺑﺮای داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ رﯾﺰ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎز و ﮔﺴﺴﺘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.‬ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮی روﮐﺶ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻮادﻫﯽ ﻻﯾﻪ اول ﻗﺒﻞ از ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺸﺮ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮی روﮐﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد، زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻗﺸﺮ زﯾﺮﯾﻦ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬ ‫در ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ﻗﯿﺮاﺑﻪ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮردﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:‬‬‬‬

۱۲-۵-۱- ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل‬‬
‫ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﯿﺮ ﺑـﺎﻫﻮادﻫﯽ ﺑـﻪ ۰۵ درﺻـﺪﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ و ﻣﯿـﺰان‬ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ۳ درﺻﺪ وزن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻮادﻫﯽ و ﺗﺼﻌﯿﺪ ﺣﻼلﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اداﻣـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت‬ ﭘﺨﺶ و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﻼﻣﺎﻧـﻊ اﺳﺖ. اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﺣـﻼلﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﯾﺎ آب ﻣﺨﻠـﻮطﻫـﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘــﯽ ﺑـﺎ روش ۱۱۰ – ‪ T‬آﺷـﺘﻮ ﯾـﺎ‬ ‫۱۴۶۱ – ‪ D‬اِیاسﺗﯽام آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬‬‬‬

۱۲-۵-۲- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬
‫ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺨﺶ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻏﻠﺘﮏزﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑـﻪ ﻗﯿﺮاﺑـﻪ‬ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد. ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﯿﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻗﯿﺮاﺑﻪ از ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﻗﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﯽﮔـﺮدد. در اﯾـﻦ‬ ﺷﺮاﯾﻂ، آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮط را ﭘﺮ ﻧﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﻞ وزن‬ﻏﻠﺘﮏ و ﺑﺪون ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ، ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮔﺮدد.‬‬

۱۲-۶- ﭘﺨﺶ و ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬
‫ ﺑﻌﺪ از ﻫﻮادﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ، آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎ ﻓﯿﻨﯿﺸﺮ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺪر و ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺎر و ﭼﺮﺧﺸـﯽ، ﭘﺨـﺶ‬ﻣﯽﺷﻮد. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫـﺮ ﻻﯾـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ از ۲ ﺑﺮاﺑـﺮ‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۷۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻮق ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع و وزن ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ، ﻏﻠﺘﮏزﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﺘﮏ ﭼﺮخ ﻓﻮﻻدی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﺘﮏ ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و‬ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎی ﭼﺮخ ﻓﻮﻻدی و ﯾﺎ ﻟﺮزﻧﺪه، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.‬ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺸﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺶ ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی و ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺑـﻪ ازای ﻫـﺮ ﭘـﻨﺞ‬ آزﻣﺎﯾﺶ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۹۵ درﺻﺪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﮐﻤﺘـﺮ از ۹۲‬درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد، ﺑﻌـﺪ از ﺗﺼـﻌﯿﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ۵۰ ‬درﺻﺪ از ﻣﻮاد ﻓﺮار، اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮاﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.‬‬


پخش با گریدر

 

پخش با فینیشر
پخش با فینیشر

 

کوبیدن با غلطک
کوبیدن با غلطک

 

پخش و اختلاط با قیر
پخش و اختلاط با قیر

 

کنترل سطح آسفالت

رﻗﻮم و ﺷﯿﺐﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺸﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ، ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم و اﺧـﺘﻼف آﻧﻬـﺎ در ﺣـﺪ رواداریﻫـﺎی زﯾـﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:‬‬‬

۱-۱۳- ﻧﯿﻤﺮخﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ‬‬ 
‫رﻗﻮم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻣﺤﻮر وﻃﺮﻓﯿﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻮم ﻣﻨﺪرج در ﻧﯿﻤﺮﺧﻬﺎی ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮای ﻗﺸـﺮﻫﺎی‬ ‫زﯾﺮﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱۰± ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﺮای روﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۵± ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.‬‬‬

۲-۱۳- ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺳﻄﺢ‬ 
‫ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺳﻄﺢ آﺳﻔﺎﻟﺖ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر و ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺷـﻮد، ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ۵± و ۸± ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

محدودیت ها

‫در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد:‬‬

‫اﻟﻒ- اﺟﺮای ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﻮاد ﻓﺮار آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ و ﺗﺒﺨﯿـﺮ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬ 
‫ب- ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ روی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺧﺘﻼط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﺤﻞ در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد.‬‬‬ 
‫پ- ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺨﺶ و اﺟﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد در ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻫﻮا ﮔﺮم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬ 
‫ت- از ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از روی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪن ﮐﺎﻣـﻞ آن ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی‬ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر اﺿﻄﺮاری، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد و ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ و ﭼـﺮاغﻫـﺎی‬ ‫ﭼﺸﻤﮏزن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺮدد ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬